Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2012

patkaa

Disney princess being them

Submitted by: fliquity
Posted at: 2012-04-22 02:31:12
See full post and comment: http://9gag.com/gag/3942283


Reposted from9gag 9gag viaDisney Disney
patkaa
7034 2ea5 420
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viaDisney Disney
patkaa
8724 d55a 420
Curse you Mr. Gaiman.
Reposted frombelewicz belewicz viadrusill-a drusill-a
patkaa
8282 4c50 420
patkaa

Najgorzej płacze się, gdy nie wie się dlaczego. Wtedy nie można przestać.

Reposted fromperseweracje perseweracje viamigotka migotka
patkaa
4272 b152 420
Reposted fromweightless weightless viamigotka migotka
patkaa
patkaa
1427 1fdf 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viadrusill-a drusill-a
patkaa
#Teddy Roosevelt’s diary entry from the day his wife died. He never spoke of her death again.
Reposted fromcelaeno celaeno viafreshescape freshescape
patkaa
Mean Princesses
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaDisney Disney
patkaa
patkaa
3042 6fbe 420
Reposted fromalaja alaja viafreshescape freshescape
patkaa
6593 c2dc 420
Reposted frompoppyseed poppyseed viamigotka migotka
patkaa
7239 ea40 420
Reposted fromloveya loveya viafreshescape freshescape
patkaa
8429 ca24 420
Reposted frommariola mariola viafreshescape freshescape
patkaa
Każdy chciałby przeżyć choć przez chwilę to, co mu się śni...
     
Reposted fromasiakk asiakk viafreshescape freshescape
patkaa
Może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę?
— S@motność w Sieci.
patkaa
Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— H. Murakami
patkaa
8429 ca24 420
Reposted frommariola mariola viafreshescape freshescape
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl